Regulamin

 I. Postanowienia ogólne

1. Pomieszczenia mieszkalne, zwane dalej „apartamentem”, wynajmowane są na doby.
2. Doba hotelowa kończy się o 11:00 a zaczyna o godzinie 14:00, zameldowanie w godzinach 14:00 – 20:00.
3. Naszym gościom zapewniamy:
– warunki do pełnego wypoczynku, a w szczególności przez niewykonywanie bez zgody gościa jakichkolwiek prac w apartamencie (np. sprzątanie, naprawa urządzeń itp.).
– wymianę bielizny pościelowej i wymianę ręczników w przypadku pobytu długoterminowego co 7 dni.
4. Nie ponosimy odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wyniesionych przez osoby korzystające z usług apartamentu.
5. Klient wynajmujący apartament nie może przekazywać zwalnianego przez siebie apartamentu innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.
6. W apartamencie należy zachować ciszę od godziny 22:00 do 6:00 dnia następnego.
7. Wynajmujący apartament ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych apartamentu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających. Rekompensata finansowa wynosi 100% kosztów poniesionych przez właściciele.
8. Właściciel może odmówić przyjęcia gości, którzy podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyli regulamin wyrządzając szkodę w mieniu albo szkodę na osobach wynajmujących, pracownikach apartamentu albo innych osób przebywających w apartamencie albo też w inny sposób zakłócił pobyt osób lub funkcjonowanie apartamentu.
9.  Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego w apartamencie będą odesłane na adres wskazany przez wynajmującego. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez 1 miesiąc.
10. W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia.

II. Rezerwacja i płatność.

1. Rezerwacja apartamentu dokonywana jest przy pomocy systemu rezerwacji umieszczonego na stronie internetowej. Rezerwacja będzie ważna przez trzy dni. W przypadku nieuiszczenia należności rezerwacja zostanie automatycznie usunięta z naszego systemu po trzech dniach.
2. Anulowanie rezerwacji może nastąpić z powodów osobistych jednakże nie później na 15 dni od rozpoczęcia pobytu. Jeżeli rezygnacja nastąpi w okresie krótszym niż 15 dni od planowanego rozpoczęcia pobytu w apartamencie, zwrot kosztów następuje w wysokości 30% na wskazany rachunek bankowy.
3. Płatności można dokonać za pomocą przelewu bankowego na wskazanu numer konta bankowego:
ING 91 1050 1399 1000 0023 2250 3299 . Wszystkie płatności muszą być dokonane w polskich złotych. Opłaty za przelewy bankowe pokrywa klient.

III. Przyjazd i odbiór kluczy.

1. Przyjazd powinien nastąpić w godzinach ustalonych, zamieszczonych na stronie internetowej. Odbiór kluczy nastąpi bezpośrednio w apartamencie lub w innym wcześniej uzgodnionym  miejscu od osoby upoważnionej do ich wydania. Szczegółowe informacje zostaną przesłane w mailu potwierdzającym rezerwację apartamentu.

IV. Problemy i skargi.

1.  Skargi i problemy należy bezpośrednio kierować do przedstawiciela firmy, który zajmie się rozwiązaniem problemu tak szybko jak to będzie możliwe.
2. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby właściciela apartamentu.
3. Sprawy nieuregulowanie niniejszym regulaminem regulują zapisy Kodeksu Cywilnego.